Column

Copyright. All Rights Reserved

Column

door: Johan Kooistra

Waarom bent u Christelijk?

door Johan Kooistra

Waarom bent u Christelijk?

U vindt het bijna vanzelfsprekend dat u christelijk bent maar is dat ook zo? Het is al weer vijf jaar geleden dat ik de kinderen van groep vijf en zes bij het hek moest wegroepen. Ze stonden te schreeuwen naar andere kinderen dat ze naar de hel gingen omdat ze een broek aan hadden en op een onchristelijke school zaten. De kinderen heb ik naar binnen gestuurd. Binnen heb ik dezelfde vraag gesteld als die hierboven gesteld wordt. Hoe komt het dat je christelijk bent? Na lang wikken en wegen kwamen we tot de volgende conclusie:

 

'Omdat onze ouders christelijk zijn, daarom zijn wij ook christelijk.'

 

De kinderen waren het helemaal met mij eens dat ze er eigenlijk niks aan konden doen dat ze christelijk waren. 'Nu,' zei ik, 'onchristelijke kinderen kunnen er ook niks aan doen dat ze niet christelijk zijn want hun ouders zijn niet christelijk.' Ze waren het met mij eens dat we beter voor hen konden bidden en vriendelijk tegen hen moeten zijn zodat ze misschien nieuwsgierig zouden worden naar de christelijke mensen en daarmee indirect naar Christus.

 

U zult mogelijk ook op de vraag waarom u christen bent moeten antwoorden dat dit voornamelijk komt door uw opvoeding. In dat geval is de kans groot dat u christelijk bent maar geen christen.

 

Wel christelijk maar geen christen

Ik zal het u proberen uit te leggen.

 

Alle mensen in deze wereld worden geboren of zijn geboren. Er is altijd een vader en altijd een moeder. Vanaf dat moment ben je een inwoner van deze aarde. Dat is ook met u gebeurd. U bent ergens opgegroeid en groot geworden. In deze opvoeding zijn u normen en waarden bijgebracht. Iedereen heeft weer andere normen en waarden. Als u in een christelijke omgeving bent opgegroeid is de kans groot dat u christelijk bent. Als u in een islamitische omgeving bent opgegroeid is de kans groot dat u moslim bent. Bent u in een Joodse omgeving opgegroeid dan is de kans aanwezig dat u Joods bent hoewel je pas een echte Jood bent als je moeder Joods is.

 

Ik ga nu uit van een christelijke omgeving. U bent opgegroeid in een christelijke omgeving en hebt mogelijk gehoord dat er twee wegen zijn. Een weg naar de hemel en een weg naar de hel. De smalle en de brede weg.

 

U bent tegelijkertijd mens. U hebt uw verlangens, vragen, emoties en gedachten. Deze gedachten worden per definitie bepaald door uw omgeving. Hoe ouder u wordt hoe meer u zelf ging nadenken en een mening ging vormen. Dit laatste kan voor mensen iets heel lastigs zijn.

 

Bijna logisch is het wanneer u opgegroeid bent met de Bijbel en vanuit die opvoeding u is bijgebracht dat God een Redder is in nood, u momenten hebt gehad dat u dicht bij de Bijbel leefde. Dat was en is immers uw enige houvast op dat moment! U is geleerd om daarop te vertrouwen.

 

Dit heeft echter niets te maken met het feit dat u een christen zou zijn maar dit heeft alles te maken dat u christelijk bent. Dat is uw opvoeding en die opvoeding kan heel diep liggen. Zeker wanneer u denkt dat u vanuit die opvoeding recht hebt om u een kind van God te noemen. Dat recht heeft namelijk niemand.

 

Kijkt u eens naar Nicodemus. Een wijs man en zeer onderwezen in de Schrift, het Oude Testament. Hij was een Schriftgeleerde. Deze man heeft ook zijn emoties gehad en ook zijn goede en slechte momenten. Zijn moedeloosheid heeft hem ongetwijfeld ook bepaalde tekstgedeelten doen uitspreken die David had laten optekenen in de Psalmen. En toch zegt Jezus tegen hem: 'Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.' (Johannes 3)

 

U zult nu mogelijk vragen: Wat is de wedergeboorte nu precies?

 

'En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking, dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift (die van den Auteur van deze werking is ingegeven), in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.' (Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 3 en 4, artikel 12)

 

Als u bovenstaande herkent en daarmee erkent wordt u van christelijk een echte christen. Dan wordt u automatisch eigenaar van alle kenmerken van een christen.

 

Aangezien God dit zelf werkt door Zijn Heilige Geest betekent dat ook meteen dat een onchristelijk persoon gered kan worden. God red namelijk zelf!

 

U begrijpt dat het dus niet aan u ligt maar aan God. Omdat het dus aan God ligt kunt u maar één ding doen; naar God gaan.

 

Vraag Hem om Zijn Heilige Geest. Mag Deze Geest u doen verstaan waarom u een Zaligmaker nodig hebt. Mag Deze Geest u doen zien wat een grote noodzaak het betreft om gered te worden. Mag Deze Geest u doen zien dat u als christelijk persoon even ver weg bent van de hemel als een onbekeerd christen. Want God onderscheid twee soorten mensen. Zij die geloven en zij die niet geloven. Die laatsten zijn alrede veroordeeld.

 

Ik hoop dat u het inmiddels vanzelfsprekend vindt dat christen en christelijk niet één en hetzelfde zijn. Ik hoop dat u hierover gaat nadenken als u bemerkt dat u eigenlijk christelijk bent maar de ware hoop door de wedergeboorte u nog ontbreekt. Ook als u geen christen bent hoop ik dat dit artikel u mag doen nadenken over de werkelijkheid van ons bestaan. De titel van de site zegt het al: Salvation for Sinnners. Redding voor Zondaren!

 

Nabericht: De Dordtse Leerregels geven een aantal verwerpingen weer van mogelijke dwalingen. Twee wil ik graag noemen:

 

6. Die leren: dat in de ware bekering des mensen geen nieuwe hoedanigheden, krachten of gaven in den wil door God kunnen ingestort worden, en dat overzulks het geloof, waardoor wij eerst bekeerd worden, en waarvan wij gelovigen genoemd worden, niet is een hoedanigheid of gave, van God ingestort, maar alleen een daad des mensen, en dat het niet anders kan gezegd worden een gave te zijn, dan ten aanzien van de macht om daartoe te komen.

Want daarmee wederspreken zij de Heilige Schrift, die getuigt dat God nieuwe hoedanigheden des geloofs, der gehoorzaamheid, en van het gevoel Zijner liefde in onze harten uitstort: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven (Jeremia 31:33). En: Ik zal water gieten op den dorstige en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten (Jesaja 44:3). En: De liefde Gods is in onze harten uitgestort door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven (Romeinen 5:5). Zulks strijdt ook tegen het gedurig gebruik der Kerk Gods, dewelke ben den profeet aldus bidt: Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.

 

7. Die leren: Dat de genade, waardoor wij tot God bekeerd worden, niet anders is dan een zachte aanradingl of (gelijk anderen dit verklaren), dat dit de alleredelste manier van werking is in de bekering van mensen, en die het best overeenkomt met de natuur van de mensen, welke door aanrading geschiedt; en dat er niets is, waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoegzaam zijn om den natuurlijken mens geestelijk te maken; ja dat God niet anders de toestemming van den wil voortbrengt, dan door deze wijze van aanrading; en dat de kracht der Goddelijke werking, waardoor zij de werking des satans te boven gaat, hierin bestaat, dat God de eeuwige, maar de satan de tijdelijke goederen belooft.

Want dit is gans Pelagiaans en strijdig tegen de gehele Heilige Schrift, dewelke, behalve deze, nog een andere en veel krachtiger en Goddelijker manier van werking des Heiligen Geestes in de bekering des mensen erkent; gelijk bij Ezechiel: Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. (Ezechiel 36:26)

Over de auteur

 

Johan Kooistra is schoolmeester geweest en vanuit dat vak heeft hij nog steeds behoefte om te onderwijzen. Dit medium gebruikt hij om u enig inzicht proberen te geven van zaken die blijken vaak anders te zitten dan aanvankelijk gedacht.

 

De auteur is 27 jaar oud en woont in Putten. .

Details

Naam: Johan Kooistra

Woonplaats: Putten, Nederland

Werkzaam: Friesland (roots)

Column bestaat sinds 2017

Wilt u een mail ontvangen waarin de nieuwe column wordt aangekondigd?

GELOVIGE

'En die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn...'

 

Weet u zeker dat u een waar gelovige bent? Kan het zijn dat u zich vergist? Het is een vergissing die voor altijd kan zijn. Voor eeuwig! 'onderzoek uzelf nauw of u in het geloof zijt'

Uw toekomst!

 

Of u het nu gelooft of niet; uw toekomst komt en in deze toekomst is de dood een zeker ding! Hoe vaak denkt u daaraan?

 

Weet u dat sterven God ontmoeten betekent? Kunt u dat?

 

Bereid uw huis want u gaat sterven!