Dagtekst

Copyright. All Rights Reserved

 

''Dat geldt ook voor ons. Hij verwerpt ons naar recht of is ons genadig uit onverdiende liefde.''

'Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad,42 en Ezau heb Ik gehaat. ' (Romeinen 9:13)

Er heerst helaas grote onduidelijkheid in christelijk Nederland. Ook in de rest van de wereld. Het lijkt wel alsof de mensen wel zien maar tegelijk blind zijn. Het lijkt wel alsof de mensen horen maar tegelijk doof zijn. Is het nu een recht dat God Mij zalig maakt of is het genade? Mag ik de Heere wijzen op een tekst uit de Bijbel of is dat spotten met God?

Het is minder moeilijk dan het lijkt maar het is ook tegelijkertijd moeilijker dan je misschien zou willen. En tegelijkertijd is het makkelijker wanneer je wil wat je eigenlijk niet wil. Dit klinkt allemaal wat onduidelijk maar ik hoop aan het eind dat je helder hebt wat ik bedoel met deze zinnen.

 

1. Het is minder moeilijk dan het lijkt.

 

Wij zijn nakomelingen van Adam en Eva. Je weet waarschijnlijk vanuit je Bijbelkennis dat Adam en Eva God niet als hun Hoofd wilden hebben maar dat ze zelf wilden zijn als God. Dat was de reden voor Eva om de vrucht te plukken en te eten. Het schepsel tegen zijn Maker opstaan. Je weet hoe het afgelopen is. De mensen zijn uit het paradijs verdreven. Vanaf toen is hun verstand verduisterd en werden hun ogen geopend en ze zagen dat ze naakt waren. Ze zagen hun zondigheid; de reden dat ze vluchten voor Gods aangezicht. God zocht hen op en daar, nog voordat ze het paradijs verlaten hadden gaf God hen een belofte mee. Hij zou iets doen, namelijk vijandschap zetten tussen de satan en de vrouw haar nakomelingen.

 

De tekst moet men als volgt duiden: Voordat de mens er was, waren God en de duivel er al. Er was een strijd gaande zoals bleek in het paradijs. De duivel heeft het werk van God verwoest. De duivel wist dat God rechtvaardig was en dat Hij de belofte die hij gegeven had waar zou maken. De belofte hield immers in wanneer men zou eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads de mens de dood zou sterven. De duivel leek het werk verwoest te hebben maar God is slimmer dan de satan en maakte daar meteen aan de duivel duidelijk dat Hij een beter plan heeft. Sterker nog; de duivel is gebruikt door God en in de val getrapt die God hem gezet had.

 

Toch moeten we concluderen dat de mensen hun kansen verkeken waren vanaf dat moment. En hoewel God een belofte gaf was dat niet genoeg om zalig te worden. Althans, de mens was er met alleen de belofte niet mee behouden.

 

Er is nog niets veranderd: WIJ GAAN DUS NIET VERLOREN MAAR WE LIGGEN AL VERLOREN. Twee dingen vallen op: de mens vlucht bij God vandaan maar God zoekt de mens op. Het tweede wat opvalt is dat de mens in het hele gebeuren passief is. Ze luisteren, geven antwoord op de vragen die God hen stelt en ondergaan hun lot. Ze konden niet anders: ze waren schuldig.

 

Het blijkt dus eenvoudig: je bent schuldig en hebt geen recht op Zaligheid. Het is puur en alleen genade als je behouden wordt.

2. Het is tegelijkertijd moeilijker dan je misschien zou willen.

 

Wat zeer belangrijk is om te onthouden is dat er voor ons geen mogelijkheid is dan wanneer God in Zijn goedheid ons wil genadig zijn. Daarbij moeten wij acht slaan op wat God zegt door Zijn Zoon Jezus Christus. Opvallend is namelijk dat veel mensen stil staan bij mooie woorden die de Heere, Zoon van de levende God, gesproken heeft maar aan veel gaat men helaas voorbij. Het Godsbeeld is namelijk niet compleet. Wat zegt Jezus Christus namelijk:

 

- 'Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze..' (Matth. 13:13, 14, 15)

- 'Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.' (Joh. 3:3)

- 'Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.' (Matth. 10)

- 'Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.' (Joh. 6)

- 'Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil. Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.' (Rom. 9)

- 'Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods' (Rom 9)

 

Er is dus wat mensen betreft geen kans om zalig te worden. En vanuit dit perspectief dien je ook alle andere teksten in de Bijbel te duiden. Een tekst als: 'Klopt en u zal open gedaan worden' geldt niet voor alle mensen op dezelfde manier. Het is voor onbekeerde mens een plicht om te kloppen maar voor bekeerde mensen is het een belofte. Er staat voor die mensen ook bij: 'En het zal geschieden, eer zij roepen, zoo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zoo zal Ik hooren.' (Jes. 65 : 24)

 

 

We kunnen dus niet als onbekeerd mens God de plicht opleggen naar ons te luisteren. We moeten God zien en benaderen zoals Hij is. Onze Maker en Hij is volledig rechtvaardig. Bij Hem kan geen één zonde bestaan. Wij zijn zondige mensen en kunnen dus tot God niet naderen.

 

Ik raad het volgende aan: bid God in nederigheid en grote eerbied omdat Hij is wie Hij is, en roep Hem ootmoedig om de werking van Zijn Heilige Geest. Vraag of deze Geest jou in alle waarheid mag leiden. Dat betekent dat je bekend wordt gemaakt met wie je bent in de ogen van God. 'En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde' (Joh. 16) Dan zul je door deze Geest ook geleid worden in alle waarheid. Dan zul je Jezus zien en achteraf zul je zeggen: 'Nu begrijp ik waarom ik door God gezaligd mocht worden want anders was ik er nooit gekomen'

3. En tegelijkertijd is het makkelijker wanneer je wil wat je eigenlijk niet wil.

 

Als je jezelf wordt en accepteert dat je zondig bent, verdorven en dood in zonde en misdaden. Als je accepteert dat God doen mag met Zijn maaksel wat Hij wil omdat dat maaksel Hem heeft getergd door zelf god te willen zijn. Als je accepteert dat Hij zegt: 'Ik zal Mij ontfermen diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn dien Ik barmhartig ben' (Rom 9). Als je inziet door Gods werkende Geest wie je bent als zondig mens in de ogen van God de Vader en je zult zien op Jezus, de Zoon van God. Dan begrijp je waarom Jezus sprak in gelijkenissen. Dan begrijp je ook de woorden van Jezus tegen Zijn discipelen: 'Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.' (Matth. 13:11)

 

God heeft Ezau gehaat en Jakob liefgehad. Wat bedoelt Hij daarmee? God heeft Jakob verkozen uit onverdiende liefde maar Ezau heeft hij rechtvaardig verworpen (Kanttekeningen)

 

Dat geldt ook voor ons. Hij verwerpt ons naar recht of is ons genadig uit onverdiende liefde.

 

Nu een vraag aan jou: accepteer je dit of word je boos? Accepteer jij je straf of vind je dat je recht hebt op vergeving omdat God zegt dat Hij uit liefde is gekomen naar de wereld om deze zalig te maken? Dan lees je niet eerlijk. Dan wil je niet de minste zijn. Dan wil je geen bruiloftskleed aan hebben. Dan wil je alleen maar naar de hemel omdat dit van de twee minste de beste keus is. Jezus is niet gekomen voor mensen die zichzelf waardig vinden om zalig te maken maar Jezus is gekomen voor zondaren tot bekering.

 

GELOVIGE

'En die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn...'

 

Weet u zeker dat u een waar gelovige bent? Kan het zijn dat u zich vergist? Het is een vergissing die voor altijd kan zijn. Voor eeuwig! 'onderzoek uzelf nauw of u in het geloof zijt'

Uw toekomst!

 

Of u het nu gelooft of niet; uw toekomst komt en in deze toekomst is de dood een zeker ding! Hoe vaak denkt u daaraan?

 

Weet u dat sterven God ontmoeten betekent? Kunt u dat?

 

Bereid uw huis want u gaat sterven!