Nederlands

 

''And God said, Let there be light: and there was light.'' (Gen. 1)

SFS

alvation For Sinners

S

List of Christian prosecutions

Misschien verblijft u momenteel in een land waar je geen christen mag zijn. U hebt gehoord van de Bijbel. U hebt gehoord van God en Zijn Zoon Jezus Christus. Of anders: misschien kent u God wel onder de naam Allah maar kent u Zijn Zoon Jezus niet. Jezus is de Zoon van God. Toen de aarde geschapen werd, was de Zoon bij Zijn Vader. Toen Adam en Eva, de eerste mensen op aarde, aten van de verboden vrucht, zag Jezus dit. Hij zag de mens vallen. Hij zag het goede, volkomen schepsel van God, vergaan in de zonde. Hij zag daarin ook de onmogelijkheid om ooit weer terug te keren tot God. Misschien sidderde de hemel, de engelen wel toen ze dit zagen. Gods schepsel vernielde zichzelf…

Jezus wist dat Zijn Vader geen zonde kende. Jezus deed zelf ook geen zonde. Hij wist ook dat Zijn Vader de zonde haatte en nog steeds haat met een grote haat. Eens had Zijn Vader gesproken: ''Want ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven'' (Genesis 2). De zonde verdient de dood. Eerder was er in de hemel al eens iets gebeurd waarvan de engelen en God getuige waren. De duivel, als engel, viel! Hij werd geworpen uit de hemel. Hij en zijn helpers. En nu volgde de mens…

U weet allemaal, wanneer je een kan met rode vloeistof en hebt en een kan met gele vloeistof, en van beide soorten een beetje in één beker schenkt, deze zich zullen vermengen tot een bepaalde kleur die er tussenin zit. En hoewel deze kleur toch anders is dan de twee genoemde kleuren, kan niemand ontkennen dat in die beker van beide kleurstoffen zit. Misschien van de één wat meer dan van de ander, maar ze zitten er beide in. En hoe vaak je ook verder schenkt, altijd meer weer zullen beide kleurstoffen er in. Wanneer er nooit iets anders bij komt, blijft het bij deze twee kleurstoffen.

Eva at van de appel in het paradijs. Adam at nadat Eva hem de appel gaf. Hierdoor vielen er twee mensen. Adam en Eva. De mens en de aarde werden hierdoor vervloekt. De mens had gezondigd en was gevallen. Iedereen, afkomstig uit deze mensen, kunnen niet zeggen beter te zijn dan Adam en Eva, omdat ze een samenvoeging zijn van deze twee mensen, net als de twee kleuren vloeistof samen een nieuwe vormen in die beker. Wij zijn niet als Adam en niet als Eva. Wij zijn Adam en Eva. Meer niet en minder niet. Wij zijn dus die gevallen mens. Ons vlees en bloed heeft dus gegeten en daarom zijn wij, hoewel veel later geboren, gevallen mensenkinderen. Niet beter, maar even slecht. Even goddeloos. Wij zijn toch uit hen voortgekomen? Er is niets bij gekomen!

Misschien zit u momenteel in een land waar christenen vervolgt worden. Misschien ook niet. Misschien bent u uit nieuwsgierigheid op deze website gekomen. Misschien ook niet. Toch is een ieder die dit leest, een afstammeling van Adam, en dus een gevallen, zondig mens. U ligt verloren in zonde en schuld… Er viel vanaf het moment dat Eva at van de boom, een zware, zwarte duisternis over de aarde… ‘’Die zal de dood sterven…’’ De eeuwige straf was waarheid geworden…

En daar begint het Evangelie!

Jezus en de engelen zagen de mens vallen. Misschien is er een schreeuw van ontsteltenis door de hemel gegaan. Gods schepping; verwoest door de schepping zelf! God zag het en Zijn Zoon zag het en de Heilige Geest zag het. En daar zag Christus in alles het onmogelijke van de mens. Dood, in zonden en misdaden. Zondig en gevallen. Christus wist dat Zijn Vader rechtvaardig was en is. Hij kon geen zonde accepteren want hij was zonder zonde.

 

Wanneer er iemand is die ons kwaad heeft gedaan, kunnen we heel kwaad worden. Toch zouden we op een moment kunnen zeggen: ‘’Ik vergeef het jou! Waarom? Omdat ik zelf ook zondig ben. Ik doe zelf ook kwade dingen. Waarom zou ik niet jou vergeven terwijl ik geen haar beter ben? ‘’ Beeld je eens in: dit kan God niet zeggen. Hij werd ook toornig maar bleef het! Hij kon niet zeggen dat Hij het vergeeft omdat Hij niet beter was. Hij kende geen zonde… De mens moest Zijn beeld teruggeven die Hij in de mens geschapen had. Dan was er vergeving. Maar dit was onmogelijk… De mens was gevallen; dood, in zonden en misdaden. Hoe kan zo’n mens nu dat Beeld terug geven.

Toen sprak Jezus tot Zijn Vader ''Zie, Ik kom'' (Psalm 40:9) Christus wilde dit op zich nemen. Daar waar de mensen afgesloten waren van enige mogelijkheid, daar creëerde God zelf een mogelijkheid. Zijn Zoon Jezus! Daar waar geen mogelijkheid meer was, daar kwam de Heere Zelf met de oplossing. Hij baande de weg en Hij nam de straf. De Heere maakte zelf de weg klaar voor Zijn bruid! Die bruid is Zijn volk. Het zijn Zijn mensen.

Voor u die dit nu leest en het niet begrijpt, heb ik een tip! Vraag die God, die ons geschapen heeft, om ogenzalf (Openbaring) en vraag om Zijn Heilige Geest. Hij zal het u laten zien. Hij zal het u openbaren! Roep Hem aan! Vraag om Zijn Geest! Nu... of nooit...

Jezus spreekt over de Bijbel, niet of is Hij dat, maar dat deze Bijbel van Hem getuigt! Onthoudt dit. Ga niet bidden tot de Bijbel, maar bid tot God! Vraag Hem om Zijn Heilige Geest en dat Hij u Zijn Woord wil uitleggen. Niet de uitlegging van mensen maar van Hem! Niet dat men in het Woord Hem vindt, maar dat u door het woord, Hem vindt! Het echte Woord is Hijzelf!

''Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.'' (Johannes 5:39)

Hij kwam naar de aarde. Hij werd door Zijn eigen schepselen, Zijn eigen maaksel gepijnigd. Geslagen. Vermoord... En toch... Hij deed dit voor Zijn bruid, de mens die in Hem gelooft. Ga tot Hem! Zie op Hem! Wordt door Hem verlost! Vraag, roep en schreeuw tot Hem met heel uw hart!

De dag komt dat deze aarde voorbij zal gaan… Dan zullen wij geoordeeld of veroordeeld worden. Kan u Christus ontmoeten? Hij staat nu met de armen wijd uitgebreid en roept, ja smeekt u tot Hem te komen. Geloof in Mij! ‘’Alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft!’’

WACHT NIET LANGER MEER MET BIDDEN! En als Hij achterblijft, als Hij niet direct antwoord geeft op uw gebeden; houdt moed en houdt vol! Hij is nabij en zal niet beschamen, diegenen die op Hem wachtten!

Waar u ook bent over de gehele wereld. De Heere ziet u en aanschouwd u! Hij zoekt u en roept u! Als u Hem kent, dan bent u gelukkig! Oorlogen of vervolgingen, angsten of pijn: het is allemaal te dragen omdat u dan Jezus kent. Hij zal Zichzelf aan u tonen. Wacht niet langer en roept tot Hem!